Přeskočit na obsah

 

Založení s.r.o. předpokládá přesně definování a zvolení společníků a jednatelů společnosti. Společníkem nebo jednatelem může být jedna nebo více osob. Tato skutečnost musí být předem dohodnuta ve společenské smlouvě, která se sepisuje před vznikem s.r.o.

 

Stručná charakteristika jednatele

 • Jednatel je nejvyšší orgán společnosti s ručením omezeným.
 • Jedná se vlastně o takového manažera společnosti, který je jmenován valnou hromadou.
 • Novinkou je možnost, že jednatelem může být i právnická osoba, ale v zastoupení jiné fyzické osoby.
 • Může být pouze jeden jednatel nebo jich může být i více současně.
 • Na rozdíl od společníka se jednatel zapisuje do Obchodního rejstříku. 
 • Ve společenské smlouvě je výslovně zapsán počet jednatelů a způsob jednání za společnost.
 • Jednatel má mnoho práv, vede celou společnost a zajišťuje vedení účetnictví.
 • Najímá zaměstnance, podepisuje smlouvy, jedná za společnost a je celkově zodpovědný za chod společnosti.
 • Jednatel musí splňovat podmínky zákona o živnostenském podnikání a platí pro něj zákaz konkurence, tedy nesmí podnikat současně ve stejném oboru jinde.
 • Bezúhonnost jednatel prokazuje výpisem trestního rejstříku.
 • Jednateli, pokud svou funkci nevykonává bezúplatně, tak plynou zdanitelné příjmy.

Stručná charakteristika společníka

 • Společník, na rozdíl od jednatele, je vždy majitelem společnosti.
 • Nemá ale běžně přístup k bankovnímu účtu společnosti, nemůže najímat zaměstnance, podepisovat smlouvy za společnost jednat.
 • Role společníka má dlouhodobější povahu a chod společnosti ovlivňuje zejména tím, že například hlasuje o jednateli společnosti.
 • Společník, jakožto vlastník společnosti nemusí vykonávat ani žádnou činnost nebo být zaměstnám a přesto mu mohou plynout zdanitelné příjmy z činnosti jeho s.r.o.

 

Vztah společníků a jednatelů je celkem velmi složitou otázkou. Společník i jednatel mnohdy bývá jedna a tatáž osoba, nebo se jedná o více osob a navíc ještě může sehrát roly, zda je současně zaměstnancem. Ale pokud se jedná o více osob nebo jen o jednu, zdanění musí probíhat u každé pozice podle platných zákonů a vyhlášek.

 

Zdanění jednoho společníka, který je jednatelem a současně zaměstnancem

 • Jedná se o poněkud problematické zdanění společníka v roli zaměstnance.
 • Tito lidé by mohli mít sice klasickou zaměstnaneckou smlouvu, ale protože se jedna o jednoho a téhož člověka, neplatí zde vztah podřízenosti a nejsou splněny znaky závislé činnosti.
 • Proto se někteří odborníci přiklánějí tento vztah řešit spíše smlouvou příkazní, ve které není společník, jednatel a zaměstnanec v jedné osobě, omezován a řízen zákoníkem práce.
 • V obou případech je jeho odměna zdaněna stejně, včetně dopadů na odvody sociálního a zdravotního pojištění.
 • Odměna jednatele nebo společníka, která nepřesahuje 2 500 Kč měsíčně, nepodléhá zákonnému sociálnímu pojištění ale pouze pojištění zdravotnímu.

 

Zdanění v případě více společníků a jednatelů

 • V případě, že má společnost více společníků a více jednatelů či zaměstnanců, je situace méně komplikovaná, protože pravomoci a rozhodování nevykonává jeden a ten samý člověk.
 • V tomto případě lze bez problémů uzavřít běžný pracovněprávní vztah, místo příkazní smlouvy.
 • U více společníků se musí ale dodržet pravidlo rozhodování prostřednictvím celé valné hromady a ne jako u jednoho společníka, který v jedné osobě představoval i valnou hromadu.
 • Zdanění však bude zcela obdobné a navíc bude muset být dodržován i zákoník práce.
 • Společník ve funkci jednatele bez příjmů tedy nic nedaní ani neodvádí zákonné pojištění a čerpá jen podíl ze zisku společnosti, který daní 15%.

 

Zdanění v případě zahraničních jednatelů

 • Odměny zahraničních jednatelů nejsou považovány za příjem ze závislé činnosti, ale jako speciální příjem a ten se daní srážkovou daní ve výši 15%.
 • Odvody na sociální a zdravotní pojištění jsou totožné jako u běžné závislé činnosti.

 

Výplata podílu ze zisku společnosti s.r.o.

 • Do konce roku 2013 by výplata podílu ze zisku možná, až po schválení uzávěrky, po skončení kalendářního nebo hospodářského roku, a dřívější výplatu původní obchodní zákoník striktně odmítal.
 • S příchodem nového občanského zákoníku a zákoníku o obchodních korporacích, vznikla možnost vyplácet podíl na zisku již v průběhu roku, formou záloh.
 • Co se týče zdanění, dochází vlastně ke dvojímu zdanění. Společnost zdaní zisk 19% a ten při rozdělení zdaní ještě jednou 15%.
Mykola Kulhánek