Přeskočit na obsah

Koupě či stavba vlastního bydlení je jednou z největších životních investic. Řada osob svěřuje tento úkol v dobré víře do rukou zkušených stavebních společností. Bohužel i v takovém případě se stává, že se setkají s lhostejností, profesní nezpůsobilostí a nepoctivostí. Z toho důvodu jsme pro Vás sepsali doporučení týkající se především obsahu smlouvy o dílo, kterou se stavební společností uzavíráte. Zjistíte, kým práci firmy ohlídat a jak odstoupit od již uzavřené smlouvy.

 

Důvody, proč sepsat se stavební společností smlouvu o dílo

 • Vždy platí, že co je psáno, to je dáno.
 • Bez smlouvy nebude brán zřetel na pozdější reklamace.
 • Firma platí sankce, pokud nedodrží stanovené termíny.
 • Peníze za vykonané dílo je možné platit zálohově v předem stanovených termínech. Můžete si sjednat, že určité množství peněz zaplatíte až po předání hotového domu.

Trvejte na tom, aby vše, co si s firmou dohodnete, bylo předmětem smlouvy, nebo jejího dodatku.

 

VE SMLOUVĚ O DÍLO SJEDNETE:

 • Specifikace samotného díla a prací, které mají být vykonány.
 • Detailní popis průběhu stavby.
 • Celková částka za zhotovené dílo spolu s podmínkami splatnosti.
 • Termín dokončení výstavby s podrobným harmonogramem.
 • Celková sumu rozpočtu spolu s položkovým rozpočtem.
 • Záruky a podmínky případných reklamací na provedené dílo.
 • Výše sankce v případě prodlení.
 • Podmínky platnosti a odstoupení od smlouvy.
 • Ujednání o skrytých vadách a pojištění zhotovitele.

Na co si dát pozor při výběru stavební firmy.

 

Stavební dozor

 • Jeho úkolem je zajistit vše od vyhotovení projektové dokumentace, zajištění hladkého průběhu stavby a kolaudace dokončeného domu.
 • Kromě průběhu stavby dohlíží také nad plněním předem stanoveného rozpočtu a správnosti faktur.
 • Vždy je lepší, když se případné nedostatky a problémy podchytí už v průběhu výstavby a ne až v momentě předání hotového domu.
 • Stavební dozor je žádoucí u soukromých staveb, které jsou technicky i cenově náročné, dům staví firma, majitel chodí do práce a nemá žádné zkušenosti se stavbou domů, fungováním stavební techniky apod.
 • Aby stavební dozor plnil funkci, kterou plnit má, jen nutné, aby si ho najal a platil sám majitel domu.

Stavební dozor může pracovat efektivně pouze v případě, kdy budou jeho kompetence zahrnuty ve smlouvě o dílo. Jedině tak může případné vady rychle odhalit a žádat po firmě jejich odstranění.

 

VE SMLOUVĚ O DÍLO SJEDNEJTE:

Společné kontrolní dny

 • Odehrávají se v pravidelných intervalech a řeší se během nich průběh stavby.

Harmonogram prací

 • Dílčí termíny výstavby, jejichž plnění je zajištěno pokutou.

Položkový rozpočet

 • Fakturace pouze za práci, která byla skutečně odvedena.
 • Bude se tím předcházet situacím, kdy by si firma účtovala za zboží, které sice nakoupila, ale na stavbě zatím nevyužila.

Při výběru stavebního dozoru dbejte na jejich zkušenosti a odbornost.

 

Skryté vady a odstoupení od smlouvy o dílo

Skryté vady

Skryté vady jsou takové, které v době předání díla existují, ale nejsou zjevné. Ve smlouvě je dobré sjednat ujednání o tom, že zhotovitel odpovídá za skryté vady a na vlastní náklady je odstraní.

Je také možné sjednat se zhotovitelem, že mu zhruba 30 % z částky bude uhrazeno až po předání díla. 20 % ihned po dokončení a zbylých 10% až po několika měsících od předání domu.

Odstoupení od smlouvy

Doporučujeme, abyste si podmínky sjednali rovnou ve smlouvě. V opačném případě bude odstoupení možné z důvodů, které uvádí zákon. Tím je především podstatné porušené smlouvy, kdy zhotovitel nedodrží termín plnění, nezahájí stavbu ve stanoveném termínu apod.

Dozvěděli jste se, proč je nezbytné se stavební společností vždy uzavřít smlouvu o dílo a co všechno by v ní mělo být zaneseno. Uvedli jsme výhody stavebního dozoru, který Vám v konečném důsledku může ušetřit množství peněz díky včasnému odhalení případných nedostatků. Zmínili jsme se také o skrytých vadách a odstoupení od smlouvy. Podívejte se, jaké projekty se zapojily do České ceny za architekturu.

Nechali byste se stavební firmou přesvědčit k tomu, že neuzavřete písemnou smlouvu o dílo, ale na všem se domluvíte ústně?

Mykola Kulhánek